1. ആനുലോമിക

    1. വി.
    2. സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ, ക്രമപ്രകാരമുള്ള
    3. അനുകൂലമായ, യോജിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക