1. ആനുവംശികചിദ്ധാന്തം

    1. നാ. മന.
    2. ശാരീരികവും മാനസീകവുമായ സവിശേഷതകൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന വാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക