1. ആനുവേശ്യ

    1. വി.
    2. അയൽപക്കത്തുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക