1. ആനുഷ്ടുഭ്

    1. വി.
    2. അനുഷ്ടുപ്പുഛന്ദസ്സിലുള്ള, അനുഷ്ടുപ്പുഛന്ദസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക