1. ആനുഷ്ഠാനിക

    1. വി.
    2. അനുഷ്ഠാനം സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക