1. ആനൈപുണം, -ണ്യം

    1. നാ.
    2. നിപുണതയില്ലായ്മ, അസാമർഥ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക