1. ആന്തരഗുണം

    1. നാ. മന.
    2. പാരമ്പര്യസിദ്ധമായ വിശേഷകങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക