1. ആന്തരാർഥം

    1. നാ.
    2. നിഗൂഢമായ അർത്ഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക