1. ആന്തിക

  1. നാ.
  2. ജ്യേഷ്ഠത്തി, അന്തിക
 2. അനധിക

  1. വി.
  2. അധികമല്ലാത്ത, തികഞ്ഞ, അതിശയിക്കാൻ കഴിയാത്ത
 3. അന്തിക1

  1. വി.
  2. അടുത്തുള്ള
  3. അറ്റത്തുള്ള
 4. അന്തിക2

  1. -
  2. അടുപ്പ്
  3. ജ്യേഷ്ഠത്തി (എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടാകുന്നതിനാൽ)
  4. ഒരു മിശ്രവൃത്തം
  5. ചർമലത എന്ന ഔഷധച്ചെടി
 5. അന്ധിക

  1. നാ.
  2. രാത്രി
  3. ഒരു നേത്രരോഗം
  4. കണ്ണുകെട്ടിക്കളി
  5. സ്ത്രീകളിൽ ഒരിനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക