1. ആന്തെങ്ങ്

    1. നാ.
    2. ഓലക്കാലുകൾ അധികവും വിരിയാതെ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതും കായ്കൾ കുറഞ്ഞതുമായ തെങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക