1. ആന്ത്രപ്പെരുപ്പം

    1. നാ.
    2. ആന്ത്രവൃദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക