1. ആന്ദോളം

  1. നാ.
  2. ഊഞ്ഞാൽ
  3. പല്ലക്ക്
 2. അന്തോളം, -ളകം, -ളിക

  1. നാ.
  2. പല്ലക്ക്, മേനാവ്
 3. ആന്തോളം

  1. നാ.
  2. ആന്ദോളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക