1. ആന്ദോളകൻ

    1. നാ.
    2. പല്ലക്കുചുമക്കുന്നവൻ, ചുമട്ടുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക