1. ആന്ദോളിത

    1. വി.
    2. ആന്ദോളനം ചെയ്യപ്പെട്ട, ഊഞ്ഞാലിൽ ആട്ടപ്പെട്ട, ഇളക്കപ്പെട്ട, ചാഞ്ചാടിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക