1. ആന്ധ്യം

  1. നാ.
  2. കാഴ്ചയില്ലായ്മ, കണ്ണുകാണായ്ക
  3. അജ്ഞാനം, മൗഢ്യം
  4. ഇരുട്ട്, തിമിരം
 2. അന്ത്യം

  1. നാ.
  2. മുത്തങ്ങ
  3. അവസാനത്തേത്
  4. അവസാനം, മരണം, നാശം
  1. ഗണിത.
  2. ഒരു വലിയ സംഖ്യ, ആയിരം ലക്ഷം കോടി
  1. നാ.
  2. (ജ്യോ.) അന്ത്യരാശി, മീനം
  3. ലഗ്നത്തിൻറെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം
  4. അവസാനത്തെ ചാന്ദ്രമാസം (ഫാൽഗുനം), പൃഷ്ഠത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മർമം
 3. ആന്തായം

  1. നാ.
  2. ഭിത്തികെട്ടിപ്പൊക്കുമ്പോൾ ചാരംകെട്ടാൻ അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്ന ദ്വാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക