1. ആന്ധ്രം

  1. നാ.
  2. തെലുങ്കുരാജ്യം
 2. അനാദരം

  1. നാ.
  2. നിന്ദ, ഉപേക്ഷ
 3. അന്ധ്രം

  1. നാ.
  2. ആന്ധ്രദേശം
 4. ആന്തരം

  1. നാ.
  2. ഹൃദയം, ഉള്ള്
  3. മനോഗതം, ഗൂഢോദ്ദേശ്യം, ഉള്ളിലിരിപ്പ്
 5. ആന്ത്രം

  1. നാ.
  2. കുടൽ
  3. കുടലിറക്കം എന്ന രോഗം
  4. ഗുദത്തിനു മൂന്നുവിരൽ മീതെയുള്ള ഒരു മർമം
 6. അനുതരം

  1. നാ.
  2. കടത്തുകൂലി
  3. ചരക്ക്, കേവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക