1. ആന്യായം

  1. നാ.
  2. വല
 2. അന്യായം

  1. നാ.
  2. ന്യായമല്ലാത്തത്, നീതിക്കും ധർമത്തിനും വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തി
  3. കോടതിയിലും മറ്റും സമർപ്പിക്കുന്ന പരാതി. അന്യായക്കാരൻ = നിയമപരമായല്ലാതെ വ്യക്തിയെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ. അന്യായപ്പെടുക = കോടതിയിലും മറ്റും ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുക
 3. അനിയായം

  1. -
  2. അന്യായം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക