1. ആന്വാഹിത

    1. വി.
    2. ദിവസംപ്രതിയുള്ള
  2. അനവഹിത

    1. വി.
    2. ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത, അവധാനമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക