1. ആനർത്ത(കം)

    1. നാ.
    2. ജലം
    3. യുദ്ധം
    4. നൃത്തശാല, നൃത്തരംഗം
    5. ദ്വാരക, തലസ്ഥാനമായ പ്രദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക