1. ആപഗേയൻ

    1. നാ.
    2. അപഗാസുതൻ, ഭീഷ്മർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക