1. ആപണക, -ണിക

    1. വി.
    2. ആപണത്തെ സംബന്ധിച്ച
    3. കച്ചവടസംബന്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക