1. ആപണവേദിക

    1. നാ.
    2. സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കൗണ്ടർ
  2. ആപണവീഥി(ക)

    1. നാ.
    2. കമ്പോളത്തെരുവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക