1. ആപതിത

  1. വി.
  2. ആപതിച്ച, വന്നുചേർന്ന
  3. യദൃച്ഛയാസംഭവിച്ച, നേരിട്ട, ഓർത്തിരിക്കാതെവന്നുചേർന്ന
 2. ആപാദിത

  1. വി.
  2. സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട, നേടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക