1. ആപത്കാലം, ആപൽ-

    1. നാ.
    2. ആപത്തുവരുന്ന കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക