1. ആപനസം

  1. നാ.
  2. കൈതച്ചക്ക, പ്രത്തിച്ചക്ക
 2. അപീനസം

  1. നാ.
  2. പീനസത്തിൻറെ ചില ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു നാസാരോഗം, മൂക്കുവരണ്ട് മണമറിയാതാകൽ
  3. ജലദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക