1. ആപന്ന

  1. വി.
  2. അകപ്പെട്ട, പ്രാപിച്ച, സംഭവിച്ച
  3. ആപത്തിൽപ്പെട്ട, ദു:ഖിച്ച, അനിഷ്ടം ഇയ സംഭവിച്ച
  4. നേറ്റിയ
  1. നാ.
  2. ആപന്നൻ = (ശരണം) പ്രാപിച്ചവൻ
 2. അപാനൻ

  1. നാ.
  2. ശരീരത്തിലെ പഞ്ചവായുക്കളിൽ ഒന്ന്, മൂത്രപൂരിഷാദികളെ പുറത്തേക്കു വിസർജിപ്പിക്കുന്ന വായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക