1. ആപന്നസത്ത്വ

    1. നാ.
    2. ഗർഭിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക