1. ആപയിതാ(വ്)

    1. നാ.
    2. പ്രാപിക്കുന്നവൻ, ലഭിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക