1. ആപരീത

    1. വി.
    2. ചുറ്റുമുള്ള, ചുറ്റപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക