1. ആപസ്തംബൻ

    1. നാ.
    2. സ്മൃതികാരനായ ഒരു ഋഷി
    3. ആപസ്തംബസൂത്രം, അനുസരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക