1. ആപാണ്ഡര

    1. നാ.
    2. ആപാണ്ഡുര
  2. ആപാണ്ഡുര, -ണ്ഡര

    1. വി.
    2. വെളുത്ത, അൽപം വെളുത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക