1. ആപാതദുഷ്പ്രസഹ

    1. വി.
    2. തുടക്കംതൊട്ടു ദുസ്സഹമായ, ആക്രമണത്തെ തടയാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക