1. ആപാദകേശം, -ചൂഡം, -മസ്തകം

    1. അവ്യ.
    2. അടിമുടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക