1. ആപാലി, ആപാളി

    1. നാ.
    2. പേൻ, കൂറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക