1. ആപി

  1. വി.
  2. തടിച്ച
  1. നാ.
  2. പൂരാടനക്ഷത്രം
 2. അപി-

  1. അവ്യ.
  2. ചില സംസ്കൃതധാതുക്കളുടെ മുമ്പിൽ സാമീപ്യം, സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു ഉപസർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക