1. ആപിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രാപിക്കുക, ചെന്നുചേരുക, ചെന്നെത്തുക
    3. സാധിക്കുക, കിട്ടുക, കൈക്കലാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക