1. ആപീഡനം

    1. നാ.
    2. ഞെക്കൽ, ഞെരുക്കൽ, മുറുകെക്കെട്ടൽ, മർദ്ദനം
    3. ആലിംഗനംചെയ്യൽ
    4. വേദനിപ്പിക്കൽ, ഉപദ്രവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക