1. ആപീത

  1. വി.
  2. ഇളം മഞ്ഞനിറമുള്ള, അല്പംകുടിച്ച
 2. അപിത1

  1. വി.
  2. മരിച്ച
  3. പ്രവേശിച്ച, ഉൾപ്പൂകിയ, തിരിയെ പ്രാപിച്ച
  4. നഷ്ടപ്പെട്ട
 3. അപിത2

  1. വി.
  2. കുടിക്കാത്ത
  3. പീതം (മഞ്ഞ) അല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക