1. ആപീന

    1. വി.
    2. തടിച്ച, കൊഴുത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക