1. ആപൂര്യമാണ

    1. വി.
    2. നിറയ്ക്കപ്പെടുന്ന, വർധിക്കുന്ന. ആപൂര്യമാണപക്ഷം = വെളുത്തപക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക