1. ആപേ്താക്തി

    1. നാ.
    2. ആപ്തവാക്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക