1. ആപ്പറേഷൻ, ഓ-

    1. നാ.
    2. ശസ്ത്രകിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക