1. ആപ്പീസ്, ഓ-

    1. നാ.
    2. കച്ചേരി, കാര്യാലയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക