1. ആപ്പീസർ, ഓ-

    1. നാ.
    2. ഓഫീസർ, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക