1. ആപ്യായനം

  1. നാ.
  2. നിറയ്ക്കൽ, തടിപ്പിക്കൽ
  3. തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ, സംതൃപ്തി
  4. സന്തോഷിക്കൽ
  5. പ്രസാദിപ്പിക്കൽ
 2. അപ്യയനം.

  1. നാ.
  2. സംഗമം, ചേരൽ
  3. സംയോഗം, മൈഥുനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക