1. ആപ്യായിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വീങ്ങുക, വർധിക്കുക
    3. ആപ്യായനം ചെയ്യുക, നിറയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക