1. ആപ്യായിത

    1. വി.
    2. വർധിച്ച
    3. ആപ്യായനം ചെയ്യപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക