1. ആപ്യ1

  1. വി.
  2. ജല്ലത്തെസംബന്ധിച്ച, വെള്ളത്തിലുള്ളതോ വെള്ളത്തോടുചേർന്നതോ, ജലമയമായ
 2. ആപ്യ2

  1. വി.
  2. പ്രാപിക്കത്തക്ക, ലഭിക്കത്തക്ക, നേടത്തക്ക, ചെന്നുചേരേണ്ട
 3. ആപ്യ3

  1. അവ്യ.
  2. ആപിച്ചിട്ട്, കിട്ടിയിട്ട്, നേടിയിട്ട്, ലഭിച്ചിട്ട്
 4. അപ്യ

  1. നാ.
  2. അപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച, അപ്പിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന
 5. അപേയ

  1. വി.
  2. കുടിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത
 6. ആപായി

  1. നാ.
  2. കുടിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക