1. ആപ്രച്ഛനം

    1. നാ.
    2. വിശിഷ്ടാതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴോ യാത്രയാക്കുമ്പോഴോ ഉള്ള ഉപചാരവാക്ക്, പോകുന്നസമയത്ത് അതിഥിയോടു യാത്രപറയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക