1. ആപ്ലവനം

    1. നാ.
    2. മുങ്ങൽ, മുങ്ങിക്കുളി, കുളി
    3. വെള്ളം തളിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക